Senest opdateret 15.12.2022

SERVICENØGLEN

Her har du en oversigt over vigtige telefonnumre og andre oplysninger.

Hvis du opdager fejl i oplysningerne, eller har forslag til andre relevante informationer, er du velkommen til at sende
en mail til
Finn Lustrup

Vandværk

Formand Per Jensen Katholm 202. 3670 Veksø
e-mail:
  pj@vekso-vand.dk
www.vekso-vand.dk

 

Naturgas

Naturgas Midtnord
Gladsaxe Ringvej 11, 2860  Søborg

Tlf. 3954 7000

EL og Vejbelysning

SEAS
Det er SEAS der har ansvaret for vores belysning i Kelsted, men det indberettes til kommunen, hvis der mangler lys i en gadelampe. Du kan indberette via kommunens hjemmeside, men hvis du henter APP`en: Tip Egedal, kan du selv gøre det nemt og hurtigt fra din Smartphone.
  

 

Antenneanlæg          

 Se http://vafdk.dk/
 

 

Veksø Borgerlaug http://www.veksoborgerlaug.dk/ eller Facebook  

Kommunens Containerplads Toppevadvej 28 Søsum

Pladsen er åben:
Ÿ alle hverdage 10.00-18.00 undtagen tirsdage
Ÿ lør-, søndag, helligdage 10.00 - 17.00
Ÿ www.vestfor.dk

Tlf. 4818  4246


Lokaler

   

Veksø kro – krosalen samt køkken
Kroen kan ikke lejes til private fester!
 

Multihallen i Veksø
Multihallen indeholder foreningslokaler, som kan bookes.

For at kunne booke lokaler i Egedal Kommune skal man være en forening godkendt at kommunens folkeoplysningsudvalg
 


 

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben har lokaler på Veksø kro og er et tilbud til alle unge mellem 14 og 18 år. Klubben holder åben: Mandag til torsdag fra 19:00 til 22:00,

Veksø Flaglaug
 
Flaglauget er et udvalg under flaglauget og varetages af 3 af byens borgere (se skiltet ved byens flag på hjørnet af Gl. Hovevej og Smedestræde.)
 

Transport

S-tog

Der henvises til Rejseplanen 

 

Solceller

Klik her og se Egedal kommunes vejledning til hvordan du forholder dig, hvis du vil opsætte solceller

Veksøs uoffcielle hjemmeside www.3670.dk Siden er privat. men her kan du få nyheder fra hele Veksø. Desuden ligger der en elektronisk udgave af bogen, Veksø historiske glimt, der blev husstandsomdelt i 1990 og som ikke længere kan erhverves.
 
Rottebekæmpelse

Mistanke om rotter – Kontakt Egedal Kommune hurtigst muligt
-Udbedringer efter Rotteangreb på egen matrikel er via eget forsikringsselskab.
- Udbedringer udenfor egen matrikel er enten Novafos eller Egedal Kommune.
 

Facebook Bestyrelsen har valgt ikke at være på Facebook, da erfaringerne fra andre sider viser, at det ikke altid resulterer i sobre debatter. Det vil vi gerne undgå og henviser i stedet til, at man ytrer evt utilfredsheder via mail. Der findes dog en gruppe, Kested Trailerlaug, hvor man kan søge optagelse.
Men der findes en facebookside. 3670, hvor man kan tilmelde sig, hvis man gerne vil have hurtige informationer om, hvad der sker i Veksø og deltage i debatter. Veksø Borgerlaug og Veksø Fastelavnsklub samt Veksø Amatørteaterforening (VAT85) er også på facebook, hvor man kan søge medlemsskab.
 

Vandværk

Veksø har sit eget vand­værk, Veksø Vand­værk I/S, som alle for­enin­gens grund­ejere naturligvis
er pligtige medlem­mer af. www.vekso-vand.dk

Alle ejendomme er forsynet med vandmålere. Vandets hårdhed er 18,3.

Vandværkets boringer er i 1994 undersøgt for de mest brugte pesticider og udvalgte chloroforme forbindelser.
Resultatet viste, at ingen af stofferne var sporbare i råvandet.

Det er glædeligt, at vandet endnu er rent, men grundejerforeningens medlemmer opfordres til at vise
ansvarlighed ved brug af ukrudtsmidler og bortskaffelse af kemikalier.
      

Ved problemer med vandforsyningen kontaktes formanden.

Gasforsyning

Alle husstande i Kelsted er indtil videre tilsluttet naturgas­forsyning, og hører under installations­område Naturgas Midtnord.

Ved gaslugt, gassvigt etc., der kræver øjeblikkelig assistance, ringes til vagtcentralen på samme telefonnummer
som
Naturgas Midtnord
Denne central har døgnåbent.

Veksø antenneforening

Alle I grundejerforeningen har haft mulighed for at få indlagt fibernet (Fibia), der også har tilbudt TV-pakker via Wao.
Hvis man hart valgt Fibia/Wao opkrøves p.t. et årligt gebyr via Fibia på 5 kr. pr husstand til afministration.
Fejl i TV-signal eller internetforbindelse kontakt Fibia telefon 7029 2444

Besøg Antenneforeningens hjemmeside og få de seneste informationer http://vafdk.dk  Antenneforeningen har også en facebookside,
som kan være værd at være medlem af.

 

Renovation

I Veksø sorterer vi, ligesom de øvrige beboere i Egedal Kommune,
Helt aktuelt får vi nye asffaldsberholdere

.Storskrald

Kommunens storskraldsordning:

Omfatter

Gamle møbler, kasseret inventar og an­det, der ikke må lægges i dagrenovationsposerne samt aviser

Omfatter ikke

Have- og byggeaffald, affald fra er­hvervsvirksom­heder, em­ballage, som har inde­holdt, eller indeholder div. gift­stof­fer, herunder olie- og kemikalie­af­fald.

Tilmelding

Hver enkelt grundejer skal selv foretage tilmelding til kommunen senest 8 dage før afhentningsdatoen.

Anbringelse

Affaldet anbringes på fortov uden for egen bolig.

Datoer

Datoerne for afhentning af storskrald offentliggøres en gang årligt i lokalaviserne, samt ved tilsendelse af regler og datoer fra kommunen. Se også Egedal kommunes hjemmeside:
http://www.egedalkommune.dk/cms/site.aspx?p=271

Kemikalie- og olieaffald

Kemikalie- olieaffald i mindre mængder kan afleveres på kommunens modtagelsesplads
på Toppevadvej 28.

Haveaffald

Grundejerforeningen bestiller afhentning af haveaffald, p.t. 2 gange om året
i foråret og efteråret. Nærmere information udsendes af grundejerforeningen.

Kommunens containerplads

Dit affald skal være sorteret i:

Ÿ         Genanvendeligt affald

Ÿ         Farligt affald

Ÿ         Andet brandbart affald

Ÿ         Andet ikke-brandbart affald til fyldplads

Ÿ         Andet ikke-brandbart affald til kontrolleret losseplads

Ÿ         Elektrisk eller elektronisk affald

Ÿ         Andet

Det er vigtigt, at du sorterer dit affald, så det meste kan genanvendes.
Hvis det ikke kan genanvendes, skal det forbrændes, så mindst muligt bliver
deponeret på fyld- og lossepladser.

Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovation på Genbrugspladsen.
Husk også du må kun have gennemsigtige plastiksække med ind. Er de sorte,
vil du blive afvist

Tilkørsel må kun foretages af private personvogne og mindre vare- og ladvogne
under 3.500 kg. Der modtages ikke industri- og erhvervsaffald.

Legitimation skal forevises på forlangende (der er tilsyn på pladsen).