Husk at melde adresseændring til kassereren

BESTYRELSEN & GENERELT OM GRUNDEJERFORENINGEN

Bestyrelsen pr. 16.april 2024
Nederst på denne side er der en oversigt over,
hvem der har siddet i bestyrelsen gennem tiderne                                                         Siden opdateret d.
19.06.2024

e-mailkontakt til bestyrelsen:
bestyrelse@kelsted.dk

Formand
 

 

 

Frank Fabricius
Kelsted 311,
Tlf.: 2046 5293
 

 

I bestyrelsen siden 16.04.1996
Næstformand siden 05.04.2011
Formand siden 19.02.2015

Ladelauget

Kasserer

 

 

Stig Hansen
Kelsted 319,
Tlf.: 4225 3375
 

 

 

 

I bestyrelsen siden 06.06.1983
Kasserer siden 06.06.1983

 
Områdeudvalg/Fritidsudvalg

 

Sekretær
 
 
 

Finn Lustrup
Kelsted 209, 
Tlf.: 2011 0209
 I bestyrelsen siden 03.04.1985
Sekretær siden 1986


Vedligeholdelse af kelsted.dk
Borgerlauget.

Næstformand
 
 

Johnny Wagner
Kelsted 223
Tlf.:3160 9830

 

 

 

 

I bestyrelsen siden 01.04.2014
Næstformand siden 14.04.2015

 

Bestyrelsesmedlem

 

Kurt Koedstrøm
Kelsted 202
Tlf.: 60129137

 

 

 


I bestyrelsen siden 16.04.2024

 

Ladelauget

 

Suppleant 
 

 

Thomas Jellesen
Kelsted 309,
Tlf.: 6065 6623

 

 

I bestyrelsen siden 26.03.2012


Områdeudvalget/Fritidsudvalg
 

 

Suppleant

 

Martin Djernæs
Kelsted 225
Tlf.:
 

 

 

 


I bestyrelsen siden 04.04.2017

Områdeudvalg/Fritidsudvalg
Ladelauget

Generelt om grundejerforeningen

Foreningens formål

Grundejerforeningens formål er at administrere områdets fælles anlæg og arealer og at forestå driften af disse samt forestå etablering af fremtidige fælles anlæg.

Ifølge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Ved køb eller salg af ejendomme i området er både den tidligere og den nye ejer forpligtet til at anmelde ejerskiftet til foreningen.

Antal medlemmer

Ifølge lokalplan 22 skal alle husstande være medlem af grundejerforeningen Kelsted. I alt er der 81 husstande.

Kontingent

Der opkræves kontingent i februar og august måned. Kontingentet fastsættes en gang årligt på generalforsamlingen. Ekstraordinære opkrævninger vil kun forekomme i helt specielle tilfælde, hvor bestyrelsen ikke har haft mulighed for at forudse udgiften.

Rykkerprocedure

Såfremt kontingentet ikke betales ved forfald, udsendes i første omgang en gratis påmindelse med yderligere frist på fem dage.

Betales der ikke inden denne frist, udsendes yderligere en påmindelse på kontingentet tillagt et rykkergebyr på kr. 100. ­Her er fristen fire dage.

Betales der ikke inden for fristen, og er der ikke tale om, at grundejeren har behov for henstand i en kortere periode, sendes kravet til retslig inkasso.

Grundejerforeningen Kelsted – en del af Veksø Borgerlaug

Siden 1926 har der eksisteret en Borgerforening i Veksø. I starten af 70’erne var Borgerforeningen aktiv i debatten vedrørende den omfattende udbygning af Veksø, der i løbet af 80’erne voksede fra ca. 400 indbyggere til de nuværende ca. 1.800.

For at sikre og fremme integrationen af de nye tilflyttere tog Borgerforeningen i 1987 initiativ til dannelsen af det nuværende Veksø Borgerlaug, hvorefter den tidligere Borgerforening indgik på lige fod med øvrige grundejer- og boligforeninger i Veksø Borgerlaug.

Efterfølgende fremstår Borgerlauget som en form for paraplyorganisation’ dækkende foreninger, skole, SFO, grundejer- og boligforeninger mv.

Et flertal af Veksøs borgere består i dag af tilflyttere. Alligevel er det i stor grad lykkedes at engagere tilflyttere i byens sammenhold og foreningsliv, så de gamle traditioner fortsat kan bestå.

Borgerlaugets formål

Borgerlaugets formål er først og fremmest at sikre borgerne den størst mulige indflydelse på sager, der vedrører Veksø, samt at løse opgaver af fælles interesse for sognets borgere. Derudover er Borgerlauget med til at videreføre sognets gamle traditioner. Borgerlauget forestår bl.a. at sørge for byens juletræ og i forbindelse med kommune- og regionsvalg at arrangere vælgermøde i Veksø by.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Veksø Borgerlaug består af en repræsentant fra hver enkelt grund- og boligforening, så har du et problem eller forslag, der vedrører det at bo i Veksø, så henvend dig til din forenings Borgerlaugsrepræsentant.

Da samtlige grund- og boligforeninger i byen er medlem af Borgerlauget, har den enkelte borger altid en repræsentant i Borgerlauget.

Bestyrelsen samles ca. 4 gange årligt og naturligvis også, når en sag, der kræver vores bevågenhed, pludselig dukker frem.

I de sidste par år har det været Borgerlaugets bestyrelse, der har forestået de løbende opgaver. Men ifølge vedtægterne kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper med repræsentantskabsmedlemmer og beboere/medlemmer i de tilsluttede foreninger, samt andre interesserede.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet i Borgerlauget består af de enkelte foreningers bestyrelsesmedlemmer og samles mindst en gang årligt i februar til det ordinære repræsentantskabsmøde.

Økonomi

Økonomisk fungerer Borgerlauget ved afdelingernes kontingent, der betales i forhold til hver enkelt afdelings medlemstal.

Vokseværk i Veksø

Borgerlauget er og har altid været aktiv i forbindelse med den kommunale planlægning for Veksø og omegn.

100% enige

I princippet udtaler Veksø Borgerlaug sig ikke i nogen sager (store som små), såfremt der ikke er 100% enighed. Og her skal det bemærkes, at udtalelsen 100% enige ikke betyder, at enigheden er opstået efter afstemning, idet der ikke foretages afstemninger på borgerlaugsmøderne.

Der diskuteres, debatteres, argumenteres og snakkes frem og tilbage, og efterfølgende opnås der som regel en holdning, der er til gode for det samlede Veksø – ikke mindst på længere sigt.

Kan en sådan enighed ikke opnås, ja så udtaler Borgerlauget sig ikke yderligere i den konkrete sag. Denne regel kan forekomme noget usædvanlig. Under alle omstændigheder er også det noget helt egenartet for Veksø, da ingen andre bysamfund i kommunen har noget lignende.

Men det betyder til gengæld, at når Borgerlauget udtaler ‘Veksø Borgerlaug mener’, så ved både kommune, byråd, forvaltninger og alle andre, at det i princippet er samtlige Veksøborgere, der giver deres holdning til kende. Og netop deri ligger Borgerlaugets styrke og gennemslagskraft.  

Egedal landsbyråd

I 2006 er der oprettet et Egedal Landsbyråd, som er opbygget efter model af Veksø Borgerlaug.

Bestyrelsen i Kelsted gennem tiderne

06.06.1983 - 22.04.1986 Keld Olesen  311(formand)
06.06.1983 - 03.04.1985 Tommy Hansen - 301 (Næstformand)
06.06.1983 -                 Stig Hansen - 319 (kasserer)
06.06.1983 - 19.04.1988 Ib Eilertsen - 315 (formand fra 22.04.1986)
06.06.1983 - 03.04.1985 Jørgen Dangvad Jensen - 305
06.06.1983 - 03.04.1985 Steen Christensen - 317
03.04.1985 -                 Finn Lustrup Sørensen - 209 (Suppleant - 1986 sekretær)
03.04.1985 - 22.04.1986 Susanne Pontoppidan Barfoed - 404
22.04.1986 - 14.03.2006 Jan Reinmark Rasmussen - 304 (formand fra 19.04.1988)
22.04.1986 - 19.04.1988 Randolf Nikolajsen - 143 (næstformand)
22.04.1986 - 19.04.1988 Allan Christiansen - 418
22.04.1986 - 23.04.1991 Preben Raunsbæk - 127
19.04.1988 - 27.04.1993 Carl Henning Riel - 301 (næstformand)
19.04.1988 - 16.04.1996 Kim Andersen - 101
19.04.1988 - 05.04.2011 Hans-Erik Pedersen 420 (næstformand fra 27.04.1993)
23.04.1991 - 28.04.1992 Erik Holm - 116
28.04.1992 - 16.03.1999 Dorrit Holm - 116
27.04.1993 - 16.04.1996 Aage Bjerregaard - 103
16.04.1996 -                 Frank Fabricius - 311 (næstformand fra 05.04.2011 og formand fra 19.02.2014)
16.04.1996 - 21.03.2000 Dorthe Jørgensen - 317
16.03.1999 - 25.03.2003 Torben Christensen - 145
31.03.2000 - 25.03.2003 Claus Witfelt - 317
25.03.2003 - 05.04.2011 Anders Weirup - 109
23.03.2004 - 01.04.2014 Michael Frydendal Larssen - 301 (formand fra 14.03.2006)
14.03.2006 - 26.03.2012 Jan Mikkelsen - 305
05.04.2011 - 19.03.2015 Martin Haugaard - 101 (formand fra 01.04.2014)
05.04.2011 - 02.04.2013 Kent Hørlyk Sehested - Kildevej 2
26.03.2012 -                Thomas Jellesen - 301 (Suppleant)
02.04.2013 - 14.04.2015 Jacob Sterling - 227
01.04.2014 -                 Johnny Wagner - 223 (Næstformand fra 14.04.2015)
14.04.2014 - 04.04.2017 Kim Funk - 106
14.04.2015 - 09.03.2022 Willy Jørgensen - 213 (Suppleant - 2017 Bestyrelsesmedlem
04.04.2017 -                 Martin Djernis - 225 (suppleant)
05.04.2022 - 16.04.2024 Jim Nielsen 110 (bestyrelsesmedlem
16.04.2024 -                 Kurt Koedstrøm K 202 (Bestyrelsesmedlem)

Tidligere bestyrelsesmedlemmer

 

 

Hans-Erik Pedersen
I bestyrelsen 1988-2011

 

 

 

Anders Wejrup
I bestyrelsen 2003-2011

 


 

 

Jan Mikkelsen
I bestyrelsen 2006-2012

 

  

 

 

Kent Hørlyk Sehested
I bestyrelsen 2011-2013
 

 

 
 


 

 

Michael Frydendal Larssen
I bestyrelsen 2004-2014

 

 

 

 

Martin Haugaard
I bestyrelsen 2011-2014

 
 

Jacob Sterling
I bestyrelsen 2013-2015

 

 

Kim Funk
I bestyrelsen 2015-2017

 

 

  

Willy Jørgensen
I bestyrelsen siden 2015 - 2022

 

 

 

 


 

Jim Arensberg Nielsen
I bestyrelsen siden 05.04.2022
Udgik af bestyrelsen 16.04.2024