ORDENSREGLEMENT
 

(Opdateret 26.01.2020)

§ 1.

Husdyr

Husdyr skal føres i snor eller være under fuld herredømme således, at de ikke er til gene for andre. Ejerne af husdyrene skal sørge for, at disses efterladenskaber straks fjernes fra områdets fællesarealer.

 

§ 2.

Fællesarealer herunder legeplads

Grundejerne er forpligtiget til – i egen interesse – at vise skånsomhed og hensyntagen til andre beboere ved færdsel på og benyttelse af fællesarealerne. Grønne friarealer, træer og buske samt legepladsen, hvor børnene især skal færdes, bedes med forældrenes bistand skånet for hærværk og beskadigelser, ligesom overdreven støj bør undgås.

 

§ 3.

Parkering samt alm. Færdsel i området

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på anviste parkeringspladser og ikke på en sådan måde, at ind- og udkørsel eller vending generer andre køretøjer. Parkering af lastbiler, campingvogne og både er ikke tilladt. Motorkørsel på gangstier, herunder strædet mellem Fiskerhusene, må ikke finde sted.

 

§ 4.

Støjende adfærd

Musik og lign. brug af støjende arbejdsredskaber må kun udøves således, at det er til mindst mulig gene for de øvrige beboere.

 

§ 5.

Græsslåning

Græsarealer, der naturligt støder ud til sti, vej eller fællesareal, vedligeholdes af den enkelte grundejer.
Se også nedenstående regler vedr. Beskæring af beplantning i Egedal Kommune.
 

§ 6.

Snerydning

Grundejerforeningen forestår snerydning af stamveje, stikveje, gangstier samt hovedtrappen, men det friholder ikke den enkelte grundejer for ansvaret for lovlig rydning og grusning af egen andel af disse arealer.
Ansvaret gælder fortov og vej til midten af vejen for den enkelte grundejer
Se Håndbogen for vedligeholdelse og nedenstående, hvor reglerne i Egedal Kommune er beskrevet.
 

§ 7.

Anden regulering – lokalplan 22

Opmærksomheden henledes på, at lokalplan 22 med tillæg er gældende for vort område.

 

31.10.13 Rykkergebyrer på manglende kontingentindbetaling. Desværre er ikke alle lige flinke til at få betalt kontingentet til tiden, hvilket giver kassereren en del ekstra arbejde. Derfor er vi i bestyrelsen blevet enige om, at der kan opkræves
rykkergebyrer.
1. rykker: Gebyr kr. 0 (det kan jo være en forglemmelse).
2. rykker: Gebyr kr. 250.
3. rykker: Gebyr kr. 500 idet vi så håber, at der kan nøjes med at blive udsendt en rykker.

 


                                   SNERYDNING
http://www.egedalkommune.dk/borger/veje-og-trafik/veje/private-faellesveje

                BESKÆRING AF BEPLANTNING
 

http://www.egedalkommune.dk/borger/bolig,-byggeri-og-plan/er-du-boligejer/grundejers-vedligeholdelsespligter/beskaering-af-beplantning