Vedtægter for 

GRUNDEJERFORENINGEN KELSTED, VEKSØ

6.december 2022

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Kelsted, Veksø”.

Foreningens hjemsted er Egedal Kommune.

Foreningens område er lokalplan 22, Veksø og omfatter følgende ejendomme:

Matr. Nr. 5 p, 2 c, 5 r – 5 ø og 5 aa – 5 cl, alle af Veksø by, Veksø.

§1.

Foreningens vedtægter skal godkendes af Egedal Kommune, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om sammenlægning med andre foreninger, skal godkendes af byrådet.

§2.

Grundejerforeningens formål er at overtage og administrere områdets fælles anlæg og arealer, at forestå driften af disse samt forestå etablering af fremtidige fællesanlæg.

Foreningen er herunder forpligtet til at overtage og administrere det for området etablerede gasanlæg i henhold til deklaration af 24. november 1981, tinglyst på samtlige ejendomme i området den 4. februar 1982 og den 12. maj 1982.

Foreningen er desuden forpligtet til at overtage ethvert vejbidrag, der som følge af anlæg, udvidelse eller vedligeholdelse af områdets og de tilstødende veje, måtte blive pålignet en eller flere ejendomme indenfor foreningens område

af Egedal kommune. Foreningen kan beslutte, at administrationen af enkeltanlæg skal foregå i dertil oprettede laug under foreningen, som reguleres af særskilte laugs-reglementer, som fastsætter regler, der kun er gældende for

lauget og dets deltagere. Det skal i disse laug være muligt at udskille rettigheder og pligter relateret til det pågældende anlæg og derved friholde medlemmer af foreningen, som ikke deltager i lauget, for pligter og økonomisk risiko

mod, at laugets medlemmer alene har rettigheder og beslutningskompetencer vedrørende de pågældende anlæg. Beslutning om udskillelse af rettigheder og pligter samt vedtagelse af laugsreglementer, som fraviger foreningens

vedtægter, til særskilt laug skal vedtages på generalforsamling med kvalificeret flertal, jf. § 10 og et laug er til enhver tid undergivet foreningens bestyrelses administration og kontrol uanset indholdet af laugsreglementet.

§3.

De til enhver tid værende ejere af de i området værende ejendomme er pligtige at være medlem af grundejerforeninger.

Medlemspligten indtræder ved erhvervelsen af ejendommen og vedvarer indtil medlemmet frigøres ved, at en ny køber overtager det pågældende medlems ejendom. Skæringsdag for udtræden er det nye adkomstdokuments overtagelsesdato. Refusionsopgørelsen mellem køber og sælger skal indeholde en opgørelse over forpligtelserne overfor grundejerforeningen.

Både den tidligere og den nuværende ejer er forpligtet til at anmelde ejerskiftet til foreningen og parterne hæfter in solidum for skyldige beløb pr. overtagelsesdagen.

§4.

Ethvert medlem er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af ejendommen underkastet bestemmelserne i de på ejendommen tinglyste servitutter.

§5.

Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af foreningen lovligt vedtagne regler og bestemmelser. Dog kan der aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtigelser udover, hvad der følger af fællesskabet, jf. § 2. Således kan bestyrelsen ikke forpligte medlemmerne økonomisk udover det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

§6.

Ved fordeling af de på de enkelte ejendomme faldende bidrag til foreningen, skal bidragsfordelingen ske med anpart pr. ejendom i foreningens område.

Bidraget og opkrævningsterminer fastsættes af foreningens medlemmer på generalforsamlingen efter forelæggelse af et budgetforslag fra foreningens bestyrelse for det kommende år. Bidraget betales senest 3 uger efter påkrav.

Restancer med kontingent og eventuelle bidrag til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævning påløbne omkostninger er behørigt betalt. Restancer kan inddrives ved incasso.

§7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, eller ændre eller ophæve vedtægter, idet dog enhver ændring skal godkendes af Egedal byråd, jf. § 1.

§8.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Egedal Kommune inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§9.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter:

1.                            Valg af dirigent

2.                            Bestyrelsens beretning

3.                            Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.                            Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent

5.                            Indkomne forslag

6.                            Valg af bestyrelse og suppleanter

7.                            Valg af revisor og revisorsuppleant

8.                            Eventuelt

Forslag som medlemmerne ønsker optaget under pkt. 5, skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Punkter, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 10.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal ske ved håndsoprækning, dog kan afstemningen ske skriftligt, når mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver det.

Der afgives 2 stemmer pr. ejendom. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan hvert medlem kun medbringe fuldmagt fra ét medlem.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres, at mindst 2/3 af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, men forslaget dog opnår den nævnte majoritet af de afgivne stemmer, indvarsles inden 1 måned til ekstraordinær generalforsamling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 2/3 af de mødte stemmer derfor. Vedtægtsændringer skal – forinden de bliver gyldige godkendes af Egedal Kommune, jf. §2.  

§11.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§12.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med samme varsel og på samme måde, som til den ordinære generalforsamling, med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmer, skal disse samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er forpligtet til – senest 14 dage efter – at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 13.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere 1 medlem. Bestyrelsen og 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at formand og 2 medlemmer afgår i lige år og næstformand og kasserer i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Hver post i bestyrelsen vælges særskilt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over de af dem trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af medlemmer af foreningen såvel inden for som uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan eventuelt honorar til kasserer og sekretær fastsættes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte fornøden medhjælp til arbejdets udførelse, herunder også administrativ hjælp.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medlem i sager, hvor det skønnes nødvendigt, fx assistance af advokat eller landinspektør.

§14.

Grundejerforeningens bestyrelse udøver den påtaleret, der tillægges foreningen i servitutter og forelægger i øvrigt servitutkrænkelser for den/de påtaleberettigede.  

§15.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private og råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for evt. tab eller erstatningskrav i forbindelse med manglende eller fejlagtige dispositioner i varetagelsen af sit hverv, dog med undtagelse af dansk rets alm. Gældende erstatningsregler

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden med et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§16.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt eller, når mindst ét bestyrelsesmedlem forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Formanden – eller i formandens fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Dersom formand, næstformand eller kasserer udtræder af foreningen, vælges afløseren inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer indtil førstkommende generalforsamling.

§17.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af de tegningsberettigede, anerkendte udgifter. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol og underskriver alle kvitteringer.

Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse, og hver konto skal være klausuleret, således at der kun kan hæves på den af enten kassereren alene eller formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

I den af kassereren opbevarede pengekasse må den kontante kassebeholdning normalt ikke overstige kr. 1.000,00.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen sørger for, at regnskabet fremsendes til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal ligge fuldt færdig og revideret senest 3 uger før generalforsamlingen, hvor det udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 18.

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtig at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art – som foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at håndhæve overfor medlemmerne.

§ 19.  

Ved behandling på bestyrelsesmøder eller på generalforsamlingen af spørgsmål som vedrører enkelte medlemmer, har de pågældende eller deres husstand ingen stemmeret.

Alle sager mellem grundejerforeningen og de enkelte medlemmer og tidligere medlemmer skal anlægges ved retten i Frederikssund med varsel som for indenbys boende.

§ 20.

Foranstående vedtægter for ”Grundejerforeningen Kelsted, Veksø”, er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. juni 1983 og senere ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 27. maj 2002.

Godkendt af Stenløse Kommune, den 4. november 1983.

 

C.P. Saunte                                Birgitte Strømgaard

Kommuneingeniør                        Sekretariatsleder

 


 Kontingentindbetaling (Oktober 2013)

Rykkergebyrer på manglende kontingentindbetaling.

1. rykker: Gebyr kr.0
2. rykker: Gebyr kr. 250
3. rykker: Gebyr kr. 500