Husk at melde adresseændring til kassereren

Opdateret 20. januar 2008

Opførelse af Veksøhallen

27. juli 2006
 

Efter et meget langt forløb, der startede i begyndelsen af 2004, kunne der tages
det første spadestik til den kommende multihal i Veksø, der kommer til at ligge
bag skolen ud til fodboldbanerne. Udover hallen vil der i Veksø blive bygget en hel ny
daginstitution på Maglehøj Allé til erstatning for den nedslidte på Skibstedgård.
Selve Skibstedgård vil blive ombygget og indrettet med 24 ejerboliger. Sammen med
byggeprojekterne i Ganløse er det Stenløse Kommunes hidtil største byggeprojekt, som
samlet set koster 45 millioner.

Herunder kan du på billeder følge med i byggeriet af hallen i Veksø frem til færdiggørelsen

Øverst TV: Ca. 25 var mødt frem til det første spadestik ved Veksø skole. Det var repræsentanter fra byrådet,
forvaltningen, skolen, Borgerlauget, Brugerbestyrelsen og borgere i Veksø samt pressen.


Øverst TH: Borgmester, Willy Eliasen er klar med spaden på denne en af sommerens varmeste dage

Nederst TV: Efter en tale til de fremmødte tog borgmesteren det første spadestik. Hallen er planlagt til at
stå færdig 1. august 2007.

Nederst TH: Oldermand, Karen Svahn sagde også et par ord og blev opfordret til at tage et spadestik og
dermed er der sat gang i byggeriet af hallen, der dog først starter officielt tirsdag d. 1. august.
Det første der vil ske er, at stien uden om søen vil blive omlagt, så den føres vest om søen i stedet
for som nu, øst om.

27. august 2006

Gravearbejdet er sat i gang og fra Gl. Hovevej kan man på en tavle se, hvordan den færdige hal vil komme til at tage sig ud.

30. september 2006

Selve grunden er nu gravet ud og gruspålægning er ved at pågå. Døgnet rundt pumpes vand væk.

4. november 2006

Efter ca. 3 måneder fra byggeriets start, er man nu nået til opstillingen af armering og udstøbning af bærende konstruktion.

1. december 2006

Efter 4 måneder fra byggeriets start fortsættes stadig med armeringen og den bærende konstruktion.

17. december 2006

Støbning af kælderydervægge i fuld gang. Stålkonstruktion opstilles inden 7. januar 2007.
Der holdes rejsegilde Mandag d. 22. januar 2007 kl. 13. Tidsplan holdes!

6. januar 2007

Årsskiftet er nu passeret men helligdagene har ikke været holdt helt hellige, efter det der er sket
siden 17.12.
Øverst tv. Det fine skilt holdt ikke helt til blæsten 1. januar, men det gør hallen forhåbentlig.
Nederst tv. Nu tager det form. Depotrummene og køkkenåbningen kan nu ses,
Nederst th. Der gives nu et indtryk af hvor stor halgulvarealet bliver

22. januar 2007

Mandag d. 22.01.07 var det annonceret at der skulle være rejsegilde, men som det tydeligt fremgår
er der ikke så meget der rejser sig endnu og foreløbig er rejsegildet udsat til en gang i februar.
Siden sidst er underetagen støbt færdig.

10. februar 2007

Siden sidst er underetagens depotrum og køkken blevet lukket med et loft. Jerndragere ligger klar.
Den øverste etage kan snart påbegyndes.

På disse 4 billeder har vi bevæget os ind på "halgulvet" Øverst .tv et kig mod øst og th. et kig mod
vest. Nederst tv. ser vi det, der skal være åbningen fra køkkenet ud mod hallen. Nederst th. et kig ind i
det der bliver depotrum, hvor der fra nogens vedkommende vil være forbindelse i mellem.

17. februar 2007

Som det kan ses, var det nært forestående med øverste etagé. Man kan nu få et  godt indtryk af,
hvor høj hallen bliver og hvor synlig den bliver set udefra. Tidsplanen siger nu, at den står færdig
1. september 2007 - Foreløbig en måned senere end planlagt.

11. marts 2007

Siden sidst er der kommet lidt mere stål op og man kan nu også få et indtryk af højden på
sidebygningen, der skal huse klublokalerne ovenpå depoterne.

5. april 2007

Det er blevet Skærtorsdag og der arbejdes på hallen. Sider og tag er ved at blive lagt og de 2 mænd
der kravlede rundt deroppe må have følt sig noget stormomsust, for det blæste en halv pelikan. Et nyt
Skilt er blevet sat op ud imod Hovevej, så må vi se om det holder længere end det andet.

28. april 2007

Fredag d. 27. april var der rejsegilde på Veksøhallen. Der arbejdes stadig med at sætte plader på
tag og sider. Billedet nederst til højre er et kig ind på plan 2 ud for det der bliver bade- og omklæd-ningsrum. Halbyggeriet er nu forsinket yderligere og forventes nu først at være færdigt 1. oktober.

27. maj 2007

9 måneder er der nu gået siden byggeriet blev igangsat. I løbet af den sidste måned efter rejsegildet,
er der blevet lukket af og nu er der ved at blive muret op i gule sten, så hallen kommer til at harmo-
nere med skolen.

31. maj 2007

Her bydes på en lille rundtur i Veksøhallen. Venstre billede er set mod øst, hvor balkonen i siden
giver adgang til omklædningsrum og mødelokaler. Højre billeder er set mod øst (Gl. Hovevej).

Her ser vi mod øst som er indgangspartiet i øverste plan og th. ses den kommende trappeskakt fra
plan 1 til plan 2.

Hallen har også fået tag på og der er monteret noget der formentlig er ventilationen. På billedet th.
ses den udvendige adgang til baderum og mødelokaler set mod vest.

Det kommende møde/klublokale længst mod øst og på billedet th. set i modsat retning.

29. juli 2007

Det er nu godt og vel et år siden det første spadestik blev taget til Veksøhallen og nu skulle den
efter planen have stået færdig, men sommerens kraftige regnvejr har senest udsat færdiggørelsen
til 1. november. I mellemtiden er der dog sket en hel del. Bl.a. er der nu kommet vinduer i

Byggeriet set mod Øst (Hovevej)

Indvendig tager hallen sig således ud lige nu.

Møde- og klublokalerne

2. september 2007

Forandringerne er ikke længere så synlige, men sammenligner man disse to med dem fra d. 29.07 er
der sket lidt. Bl.a. er taget nu færdigt og rækværket oppe på taget er fjernet.

Venstre billede: Byggeriet set mod Øst (Hovevej). Der er kommet yderligere beklædning på det
øverste plan. Højre billede: Et kig fra hallens nordvestlige hjørne mod køkkenåbningen for neden
og indgangene til klublokalerne foroven. 

Væggene i klublokalet er pudset op og th. ses indgangspartiet med elevator

Tv. Et kig langs hallens indgangsfacade og th. Hallens nordfacade set fra skolesiden.

7. oktober 2007

Færdiggørelsen nærmer sig - 1. november er stadig den dag, hvor hallen er planlagt til ibrugtagning.
Snart kan skiltet tages ned, der har vist hvordan hallen ville tage sig ud. Nu står hallen der så man med
øjne kan se det. Indgangspartiet som ses på højre billede mangler lidt endnu.

Indenfor er selve halgulvet ved at blive lagt og loftslyset er monteret. 

Lav sol vil ikke komme til at genere aktiviteterne i hallen. Th. ses det lokale som Borgerklubben får.

-Og her det andet lokale som øvrige brugere og foreninger vil kunne gøre brug af. Th. nordfacaden.

Her er vi i vestibulen på øverste plan, hvor der kommer toiletter. th. trappen mellem øverste og nederste
plan.

Et kig fra nederste plan op mod indgangspartiet og til højre set fra øverste plan.

11. november 2007

1. november var hallen absolut ikke færdig og det er den heller ikke her d. 11. november,
hvor vintermørket er ved at sænke sig. Der er blevet lagt  fliser på forpladsen, men indvendig mangler
der stadig finish og rengøring.

Indvendig ser det færdigt ud især hvad angår halgulv og inventar. Hallen er meldt klar til indflytning i
weekenden 24. og 25. november og torsdag d. 6. december er der officiel indvielse fra kl. 15. til 17. 


13. november 2007               
Hallen tages i brug til Folketingsvalg

Et folketingsvalg var anledningen til at den nye hal fik sin første opgave. På billedet th. ses Tidl. byrådsmedlem Ole Sejr Olesen ved valgbordet.

De sidste vælgere har afgivet deres stemme og på billedet th. er det valgformand, Peter Scott der  bekendtgør at afstemningen er slut

Over 90% af Veksø stemmeberettigede afgav deres stemme og fik på den måde mulighed for at se den nye hal.

Stemmeurnerne kan tømmes og stemmesedlerne tælles op. Th. kan man se at det kommende forenings- og klublokale også er taget i brug.  

24. november 2007 - Indflytnig

Efter udsættelse på 3 uger oprandt dagen, hvor foreningerne kunne flytte fra Skibstedgård over i Multihallen.
På billedet th. ses medlemmer fra Fastelavnsklubben bære bordlader ind.

På venstre billede er det pensionistforeningen, der er ved at indrette sig i et af foreningsdepoterne og på billedet til højre er idrætsforeningens bordtennisborde ankommet. 

Borde og stole fra Pejsestuen på Skibstedgård genbruges i foreningslokalet på øverste plan. I døråbningen skimtes
indgangsdøren til Borgerklubbens lokale.

Borgerklubben er i gang med at indrette deres lokale og har gjort klar til det billardbord der løftes af med en kran uden
for hallen.

6. december 2007 - IndvielseEndelig oprandt dagen som vi havde set  frem til - Den officielle indvielse af Multihallen.
Fastelavnsklubben havde sat flag op ved indgangen ud mod Gl. Hovevej.

Foto: Finn Lustrup

Alle nedenstående billeder fra indvielsesfesten er taget af Pert Voigt www.3670.dk

Multihallen kl. 14.30. En halv time før start.                             Børn fra Veksø skole marcherer ind!

179 børn fra Veksø skole og SFO satte sit præg på festlighederne.   Fra den anden ende marcherede Veksø pigegarde
                                                                                              af blandet køn ind.

Pigegarden udgøres af medlemmer af VAT `85, byens           Borgmester Svend Kjærgaard bød velkommen og ønskede
amatørteaterforening.                                                       Veksø tillykke med den nye Multihal med håb om at alle
                                                                                     ville tage rigtig godt imod den og få rigtig mange gode
                                                                                     timer i den.

Maja Steenberg fra 1A hjalp borgmesteren             -Og så kunne der viftes med dannebrog.
med at overklippe snoren - Hallen var indviet.  

På murerspande gav børn fra Veksø skole et festligt               Derefter marcherede alle børnene ud igen.
trommenummer.

De mange børn fyldte godt op i den nye hal-indgang.               Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget,
                                                                                        Jens Jørgen Nygaard roste det landsby-fællesshab,
                                                                                        som er en stor del af Veksø. Den nye Multihal er
                                                                                        anden etape  i udviklingen af, at bevare et rigt
                                                                                        landsbyliv i Veksø.

Derefter var der en flot opvisning af medlemmer fra Fægteklubben "Touchè Egedal. Symbolikken var god nok. Processen
havde været noget af en fægtekamp mellem borgere og kommunen, som vel endte med to vindere.

2. Viceborgmester Willy Eliassen, der                GVL-Entreprise, der har stået for byggeriet 
som borgmester i Stenløse kommune                her  repræsenteret af Ege J.P. Christiansen ,
satte det hele i gang, roste også Veksø-           holdt sin tale på rim.
borgerne for engagement i processen.

Derefter gik Per Jacobsen fra det rådgivende      Tilhørerne, som var en blanding af politikere, forvaltningsmedarbejdere
ingeniørfirma, Kuben på talerstolen.                  og ansatte i institutioner samt foreningsrepræsentanter lyttede til
                                                                   talerne.

Lederen af Kultur og Fritid i Egedal,                  Skoleinspektør, Dorthe Schnack udtrykte,   
Ingrid Bay præsenterede talerne.                     at julen var kommet tidligt til Veksø. Ved
                                                                   at få denne nye Multihal især i en tid, 
.                                                                  hvor der sættes fokus på dårlig form og 
                                                                   overvægt.

Formanden for Brugerbestyrelsen i Veksø,          Oldermand, Karen Svahn sluttede talerrækken af.
Finn Lustrup ridsede procesforløbet op               Hun sagde blandt andet, at Multihallens succes er 
på godt og ondt, men glædede sig også            betinget af, at den bliver godt forsynet med udstyr
over, at Veksø nu fik nye og flotte rammer         til de mangfoldige anvendelser, som der gives mulig-
til udøvelse af foreningsaktiviteter og idræt.      hed for i hallen og at succesen også var betinget af,
                                                                   at administrationen af den bliver åben og fleksibel.

Derefter var Egedal kommune vært ved et let traktement, hvor der   Her er det medlemmer af Veksø Fastelavnsklub
blev mulighed for en snak på kryds og tværs.                                som tidligere havde omdelt en hyldestsang til
                                                                                              den nye Multihal.

 

Lad os slutte denne billedserie af med en
god skål fra Ole Suhr Larsen, Fastelavnsklubbens
grand old man! Tillykke Veksø!

28. december 2007 - Børnenes juletræsfest

I 1899 blev der for første gang afholdt børnenes juletræsfest for børn i Veksø. Det startede på Veksø kro og fortsatte
i Skibstedhallen, men for allerførste gang afholdes den nu i den nye Multihal. Det blev samtidig første gang at den nye
hal skulle stå sin prøve ved en af byens store fester. Juletræet er det samme træ som december måned igennem var Byens juletræ ved Veksø kro. På billedet til højre synges der julesange omkring træet. VAT 85 har gennem en del år bidraget
ved at stille op som julemænd og nisser.

Det er jo en fest for børn og juletræskomiteen, der ses på højre billede, har hidkaldt klovnen Tu Tu til at optræde.

Som det fremgår af billederne var der plads nok til de omkring 200 fremmødte børn og voksne.

20. januar 2008

Multihallen set fra Gl. Hovevej og fra boldbanerne mod Gl. Hovevej. Der er anlagt nogle af flisegangene og jorden er
ved at blive fræset, så der kan sås græs.

Tv. indgangen til omklædningsrummene og foreningslokalerne. Th. Det nedre indgangsparti. På væggen skimtes et
maleri!

Maleriet, der er kommet op for nylig er malet af Troels Trier. Th. 1. og 2. etage.

Køkkenet fungerer, men er ikke helt færdigindrettet endnu


Alle fotos på nær fra d. 06.12.2007 Finn Lustrup